Giriş   Makaleler    Askeri hukuk     ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE(AYİM) DAVA AÇILMASI VE DİLEKÇELERDE BULUNACAK HUSUSLAR

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE(AYİM) DAVA AÇILMASI VE DİLEKÇELERDE BULUNACAK HUSUSLAR

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE(AYİM) DAVA AÇILMASI VE DİLEKÇELERDE BULUNACAK HUSUSLAR


Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevleri:

 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu (AYİMK) Madde 20 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 26.12.1981 RG NO: 17556 KANUN NO: 2568/1)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Türk Milleti adına; askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı denetimini ve diğer kanunlarda gösterilen, görevleri yapar. Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda; ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz.

 Bu Kanunun uygulanmasında asker kişiden maksat; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan veya hizmetten ayrılmış olan subay, askeri memur, astsubay, askeri öğrenci, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 22.03.2011 RG NO: 27882 KANUN NO: 6191/10) (KOD 1) uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erler ile sivil memurlardır.

 

İdari davaların açılması:
 
Madde 36 - Askeri kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlere ilişkin idari davalar, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile açılır. Dilekçeler, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına verilir.
 
Dilekçelerde:

a) Tarafların ad ve soyadları ile sınıf ve rütbeleri, duhulü, nasbı, adresleri ve unvanları; varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adresleri ve unvanları;

b) Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller;

c) Davaya konu olan idari eylem ve işlemin yazılı bildirim tarihi;

d) Tazminat davalarında uyuşmazlık konusu miktar gösterilir.

Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.
 

 

ayrıntılı bilgileri   http://www.msb.gov.tr/ayim/ayim_ana.asp

adresinden öğrenebilirsiniz...