Giriş   Makaleler    Aile Hukuku    Aile Konutu Şerhi Başvuru Dilekçe Örneği

Aile Konutu Şerhi Başvuru Dilekçe Örneği

Aile Konutu Şerhi Başvuru Dilekçe Örneği

DOĞUKENT TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
AİLE KONUTU ŞERHİ 

KOYDURMAK İSTEYEN : Celile Tekinay (T.C.14587454211)

ADRESİ                             : Sıralıselvi Cad.43/40 Doğukent/Ankara

KONU                                    : aile konutu şerhi konulması Talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR : 

1. Tapuda,..... Mevkii …Pafta ...Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz eşim Celil Tekinay adına kayıtlıdır.Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız.Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız.Aile konutu olarak özgülenmiştir.


2. Medeni Kanunun madde 194/3 “....Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin konulmasını isteyebilir..” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi konulmasını istiyorum.


NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı Tapuda,..... Mevkii …Pafta ...Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine aile konutu şerhinin konulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.Saygılarımla.
                                                                                                                                                             Celile Tekinay
                                                                                         


EK : nüfus kayıt örneği

 
 ayşe | 13-06-2012 | istanbul

ben stajerim de aile konutuyla ilgili bir şey sormak istit-yorum aile konutuna şerhi biz mahkemeden mi istiyoruz yoksa tapu dan isteyebiliyor muyuz iki tür dilekçe örneği buldum hangisi dogru ve ya ikisi de mi doğru

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 

 
*** Davaya bakmakla aile mahkemesi görevlidir. (4787 S. K. m. 4, 2. HD. 2003/13150 E. 2003/14945 K.)
 
*** Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. (4721 S.K. m. 194)
 
*** Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. (4721 S.K. m. 194)
 
*** Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. (4721 S.K. m. 194)
 
*** Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur. (4721 S.K. m. 194)
 
*** Danıştay 10. Dairesi’nin 13/06/2011 tarih ve 2010/11873 E. sayılı kararı ile Tapu Sicil Tüzüğü’nün 57. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile 11/06/2002 tarih ve 2002/7 sayılı genelgenin “Aile Konutu Şerhi” başlıklı bölümünün 1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Yargısal süreç sonucunda mahkeme tarafından aksi yönde bir karar verilinceye kadar, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı’nın, 16.08.2011 tarih ve Aile Konutu Şerhi Hakkında Genelge isimli genelgesi gereğince, malik olmayan eşin talebi ile aile konutu şerhi işlenmesi için mahkeme kararı aranılması gerekmektedir.
 
*** Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:
 
a) Mahkemenin adı.
 
b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 
c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 
ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
 
d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
 
e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
 
f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
 
g) Dayanılan hukuki sebepler.
 
ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.
 
h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.
 
(a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması halinde, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır.
 
*** BKNZ.
 
YHGK. 2011/2-245 E. 2011/259 K.
2. HD. 2010/5596 E. 2010/17315 K.
2. HD. 2010/2977 E. 2010/7100 K.
2. HD. 2010/8137 E. 2010/20985 K.
 

 mine kılıç | 18-03-2012 | samsun

merhaba.Ben direk tapuya gidip şerh kararını koydurabilirmiyim acaba.aile mahkemesine müracaat etmeden olur mu.bazı avukatlara danıştım her hangi bir mahkeme kararı olmadadn tapudan direk şerh kararının konulduğu bilgisi verildi ne derece doğrudur bilgi verirseniz sevinirim.dilekçe ile birlikte başka evrak isterlermi yani muhtardan flan saygılarımla MİNE KILIÇ

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Zaman zaman muhtarlık ya da tapuda sıkıntı çıkarıldığını duyuyoruz ama bir deneyin isterseniz...